Squash Team Match

Cov & NW 1 vs. LLTSC 2 Kenilworth 3 vs. LLTSC 4 Stratford 3 vs. LLTSC 6